شما در بخش آرشیو سایت ... مهلت طراحی و ... دفاع مقدس مازندران واقع در ساری- جاده ...
فراخوانطراحیمعماریالماناصلیمرکزفرهنگیدفاعمقدسمازندرانمشخصاتمجموعهفراخوانگرافیکوکاریکاتورفراخوانمسابقهطراحیمعماریالماناصلیمرکزفرهنگیدفاعمقدسمازندرانمنتشرشدتوجهمهلتاينفراخوانبهپایانرسیدهاستشمادربخشآرشیوسایتحضوردارید   هدف   ارائهبیانهنریباموضوعشهادت،ایثار،مقاومتوپیروزی   بهکلامنورانیامیرالمومنینعخوضفیالغمراتللحقخوضکنیدفرورویددرگردابحوادثبرایحقتوجهشود   توجهبهاکوسیستموفرهنگبومیمردممازندران   ایننمادبهعنواننماداصلیومرکزیمرکزفرهنگیدفاعمقدسمازندرانمیباشد   منظرشهری   تناسب،دیدمناسبازتمامنقاطپارکموزه،طراحیشبالمانازاهمیتویژهایبرخورداراست   راستایمناظروالمانهایاطرافالماناصلیودیدبصریمناسببهمیدانوعدمبستندیدبرایمسیرهایترافیکیپیرامون   ارتباطمنطقیحجمباعرضالمانومناظراطرافآنبادرنظرگرفتنفاصلهوزاویهدید   درنظرگرفتنطرحهایبالادست،تأسیساتزیربنایی،نکاتفنیدسترسیبهالمانباتوجهبهقرارگیریآندروسطدریاچه   مشخصاتفنیوخواستههایطرح   پیشبینیاصولاجراییطرح   قابلیتسازگاریوماندگاریمصالحبااقلیممعتدلومرطوبمازندران   مکاناحداثالمان   مازندرانساریپارکموزهدفاعمقدسمازندرانمطابقکروکیپیوستی   ارائهطرح   ارائهآثاربهصورتزیرمیباشدالفمعرفیکاملطرحباارائهدرشیتهای×بهصورتپرینترنگیشامل•   سایتپلاندرمقیاس•   پلاندرمقیاس•   نماهادرمقیاس•   پرسپکتیودرمقیاسآزادسهبعدی•   جزییاتلازموفایلکامپیوتریکلیهمدارکونقشههاب‌   ساختماکتباحداقلارتفاعسانتیمتر   مهلتطراحیونحوهارسالآثار   آثارارسالیبایدتاپایانوقتاداریمورخهبهدبیرخانهفراخوان،مستقردردفترفنیمرکزفرهنگیدفاعمقدسمازندرانواقعدرساریجادهگلماجنبشهرکاستانداریکدپستیارسالویاحضورادرقبالاخذرسیدتحویلگردد   ازشرکتکنندگانمحترمتقاضامیشودجهتمعرفی،رزومهخودراهمراهآثارارسالنمایند   ارسالآثارازطریقصرفابرایشرکتکنندگانخارجازکشوروبهآدرسالکترونیکیاینایمیلآدرستوسطسیستمضداسپممحافظتشدهاستشمامیبایدجاوااسکریپتخودرافعالنماییدامکانپذیرمیباشد   جوایز   نفراوللوحتقدیروریال   نفردوملوحتقدیروریال   نفرسوملوحتقدیروریالجهتکسباطلاعبیشتربهسایتمراجعهفرمایید